Instagram: CVZHqYkMZlkb4gBF87tURd1sJIBjnEFhbOg6Qk0

Happy 5th Birthday, Elle! Nail Salon party to pamper the princesses! 🎉🧁💅