Instagram: CTfiAtHHcOtwygrrYAOtAQ5gyNdMHTe5pnTbp00

Family walk around Centennial Lake, playground fun, and then Rita’s!